Adatkezelési tájékoztató

Gyors segítség: ha az adatkezelési tájékoztatót szeretné letölteni, a linkre kattintva megteheti. Nyomtatás előtt kérjük vegye figyelembe, hogy a dokumentum 10 oldal terjedelmű.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ezen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a www.fiusjatekok.hu webáruház felhasználói által, az oldal használata során megadott, a weboldalt üzemeltető KW.H. Kft. (továbbiakban Adatkezelő) által kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A jelen adatvédelmi tájékoztató a www.fiusjatekok.hu webáruházba érkező látogatók (továbbiakban Érintett) által önkéntes hozzájárulással megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

Felhívjuk az adatkezelő részére adatközlő személyek figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

a) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Például: vásárláshoz és számla kiállításhoz szükséges adatok.
b) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Például: a számla kiállításhoz szükséges adatok őrzési idejét a számviteli törvény előírja.
c) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
d) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I/1. Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő megnevezése: KW.H. Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Várallyai György utca 3.
Az adatkezelő email címe: iroda@lurkoglobus.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 (96) 579 937
Az adatkezelő honlapja: www.fiusjatekok.hu
Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés jogalapja:
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
• 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

a) Adatkezeléssel érintettek köre: webáruházban vásárlók, kapcsolati űrlapon keresztül kérdést feltevő érdeklődők.
b) Hozzájárulás az adatkezeléshez: az érintettek
• a vásárláshoz szükséges űrlap kitöltése révén a szükséges adatok beírásával és az elfogadást jelölő négyzet bejelölését követően az “Elküld” gombra kattintással;
• vagy a kapcsolati űrlap kitöltésével és az elfogadást jelölő négyzet bejelölését követően az “Elküld” gombra kattintással

kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.
c) Az adatkezelés célja:
• a vásárláshoz kapcsolódó számla kiállítása;
• az áru megrendelés teljesítése házhozszállítással;
• a kapcsolati űrlapon keresztül a felhasználó által feltett kérdésre válasz elküldése emailben.
d) Az adatkezelés módja: elektronikus adatfeldolgozás

I/2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

Az érintett önkéntes adatszolgáltatása során az alábbi adatokat adja meg a www.fiusjatekok.hu oldalon.

a) sikeres vásárlás lebonyolításához:
• az érintett keresztneve – cél: számlázás, kézbesítés
• az érintett vezetékneve – cél: számlázás, kézbesítés
• az érintett cégnév – cél: számlázás, kézbesítés
• az érintett címe: utca, város, megye, irányítószám – cél: számlázás, kézbesítés
• az érintett email címe, telefonszáma – cél: kézbesítés, rendeléssel kapcsolatos értesítés

b) kapcsolat űrlap igénybevételéhez:
• az érintett neve (aki az üzenetet írja); cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
• az érintett e-mail címe; cél: viszontválasz megküldése

Az adatok megadása önkéntes, azonban az adatkezeléshez való hozzájárulás nélkül
• a vásárlási folyamat és
• az űrlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel
sikeres befejezése nem lehetséges. Az űrlap beküldése technikailag nem történhet meg.

A vásárláshoz kért adatok a számla kiállításhoz illetve a kézbesítés lebonyolításához szükségesek.

I/3. AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE:

K.W.H. Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Várallyai György utca 3.) mindenkori irodai alkalmazottja
K.W.H. Kft. adószáma: 11407535-2-08

I/4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

A megadott adatokat
• vásárlás esetén a vonatkozó számviteli törvény értelmében a számlázáshoz kötelező személyes adatokat 10 évig kezeli az adatkezelő;
• vásárlás esetén a szállításhoz szükséges adatokat 2 hétig kezeli az adatkezelő
• a kapcsolati űrlapon megadott adatokat az érintett kérdésére adott válasz lezárásáig kezeli az Adatkezelő.

I/5. ADATTOVÁBBÍTÁS:

5.1. Belföldi adattovábbítás: az Adatkezelő az érintett vásárló adatait
• a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. futárszolgálatnak továbbítja. Továbbított adatok: név, szállítási cím, telefonszám, email cím.
• Golden Relax Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Gyulyás L. u. 9. fsz. Könyvelőirodának továbbítja – cél a számla, mint számviteli bizonylat feldolgozása a havi általános forgalmi adó (ÁFA) és az éves számviteli beszámoló elkészítéséhez.

5.2. Külföldi adattovábbítás: nem történik adattovábbítás.

I/6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett számára törvényben biztosított jogok alapján az adat tulajdonosa a következő kérelmekkel élhet az adatkezelő felé.

6.1. A tájékoztatáshoz való joga alapján tájékoztatást kapjon a személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. Az adatkezelői tájékoztatás tartalma:
• az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
• az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – tájékoztatást ad az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
• adatvédelmi incidens esetén tájékoztatást ad az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. Az Adatkezelő a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

6.2. A hozzáféréshez való joga alapján visszajelzést kapjon az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Igenlő válasz esetén jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

6.3. A helyesbítéshez való joga alapján a személyes adatainak helyesbítését kérje.

6.4. A törléshez való joga alapján törölje vagy zárolja azon személyes adatait, melynek kezelését törvény nem tiltja. (Például, a számlázáshoz szükséges adatok kezelésének idejét a számviteli törvény előírja, így azok nem törölhetők tíz évig.)
Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha:
• annak kezelése jogellenes;
• az érintett azt kéri;
• az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
• azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.
6.5. Az adathordozáshoz való joga alapján a rá vonatkozó, általa korábban az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

6.6. A tiltakozáshoz való joga alapján a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen
• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén (például számla kiállításhoz szükséges adatok kezelése kötelező);
• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik (például vásárlói szokások felmérése);
• törvényben meghatározott egyéb esetben.
6.7. A visszavonás joga alapján hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.8. A bírósághoz fordulás joga alapján az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

6.9. Az érintett jogérvényesítésének menete
Az érintett a fentiekre vonatkozó kérelmét
• elektronikusan a iroda@lurkoglobus.hu email címre,
• postán a K.W.H. Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Várallyai utca 3. szám alatti címre.
küldheti el.

A tájékoztatás iránti kérelem esetén az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről adatkezelőnek az érintettet, továbbá mindazokat értesítenie kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az adatkezelő a tiltakozási kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

Kérjük a www.fiusjatekok.hu webáruház felhasználóit, az érintetteket, hogy ha úgy érzik, hogy az adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. A kapcsolatfelvétel lehetőségeit a 6.9. pont tartalmazza.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

I/7. HATÓSÁGI ELJÁRÁS:

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu
Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-54224/2012

II. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

II/1. TECHNIKAI ADATOK:

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
• változatlansága igazolható (adatintegritás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

II/2. AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI:

Az érintett személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyét azonosíthatják) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:
• az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
• ha Ön megadja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, amikor a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

II/3. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:

Amikor Ön a www.fiusjatekok.hu webáruház oldalait olvassa, vagy azon keresztül vásárol, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához.

A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is.

Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Ön elvégezheti böngészőjének beállításait úgy, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A beállítások mikéntjét böngészőnként eltérhet, ezért kérjük nézze meg módszert az Ön által használt böngésző beállításai között. A beállítások ablaka általában a képernyő jobb felső sarkában látható fogaskerék-szerű jelre kattintással nyílik meg, vagy a menüpontok alatt található. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A www.fiusjatekok.hu  webáruházban a Google Analytics által használt következő sütik aktívak:

  1. _gid: a Google Analytics részeként az egyes felhasználókat különbözteti meg, böngészés kezdetétől számított 24 óráig érvényes.
  2. _ga: a Google Analytics részeként az egyes felhasználókat különbözteti meg, böngészés kezdetétől számított 24 hónapig érvényes.
  3. _gat: a Google Analytics részeként a szolgáltatás felé irányuló kérések számát szabályozza. A böngészés befejezésekor a süti lejár.
  4. cooke-notice-accepted: a süti elfogadásának tényét rögzíti, a munkamenettől számított 1 hónapig érvényes.

A Google Analytics remarketing és hirdetés jelentési funkciója a www.fiusjatekok.hu webáruházban ki van kapcsolva.

A Google Analytics nem továbbítja a www.fiusjatekok.hu webáruház használóinak IP címét. Ez a funkció az All In One SEO Pack Pro bővítményen keresztül ki van kapcsolva, mely bővítmény teljes egészében a GDPR elvárásainak megfelelően működik. Erre vonatkozó angol nyelvű gyártói nyilatkozat itt olvasható: https://semperplugins.com/faqs/is-aioseop-compliant-with-gdpr/ .

A Google Analytics által használt sütikre a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak, ezek a következő linken érhetők el: (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu) .

Ha szeretné letiltani a Google Analytics adatgyűjtését, ezen a linken megteheti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A www.fiusjatekok.hu webáruház nem jelentet meg harmadik fél nevében sem fizetett sem ingyenes  hirdetéseket.

II/4. EMAIL CÍMEK MARKETING CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA:

Az adatkezelő a www.fiusjatekok.hu webáruházába önkéntesen megadott neveket és email címeket nem használja marketing célra, nem küld hírlevelet, nincs is lehetőség hírlevél felirakozásra. Az adatkezelő a kéretlen emailek küldésétől teljes mértékben tartózkodik.

Elem hozzáadva a kosárhoz.
0 elemek - Ft